036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Wat is een exoneratiebeding?

Een exoneratiebeding (ook wel exoneratieclausule genoemd) is een bepaling op grond waarvan de gebruiker van het exoneratiebeding zijn of haar verplichting tot schadevergoeding uitsluit of beperkt.

Voorbeelden van exoneratiebedingen

Aansprakelijkeheid Eigendommen

Exoneratiebedingen bestaan in allerlei vormen en kunnen in vele verschillende situaties worden gebruikt. In algemene voorwaarden bij overeenkomsten, maar ook in disclaimers op websites. Enkele voorbeelden van exoneratiebedingen zijn:

  • Een bordje bij de garderobe van een uitgaansgelegenheid waarop staat: “De directie stelt zich niet aansprakelijk voor schade of diefstal”;
  • Een advocaat die in de algemene voorwaarden bij zijn overeenkomst van opdracht vermeldt: “De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, indien de opdrachtgever aantoont dat deze is veroorzaakt door de opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, dan wel diens ondergeschikten”;
  • De disclaimer op een website waarin staat: “Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor schade”. Wanneer is een exoneratiebeding geldig? Het is in principe mogelijk om aansprakelijkheid uit te sluiten middels een exoneratiebeding. In de praktijk wordt er echter vaker een beroep gedaan op exoneratieclausules dan wettelijk mogelijk is.

Wanneer is een exoneratiebeding geldig?

Het is in principe mogelijk om aansprakelijkheid ui t te sluiten middels een exoneratiebeding. In de praktijk wordt er echter vaker een beroep gedaan op exoneratieclausules dan wettelijk mogelijk is.

Instemming

Allereerst is het niet mogelijk om iemand aan een eenzijdige mededeling te binden zonder dat diegene daarmee heeft ingestemd. Hieruit vloeit voort dat de partij op wie het exoneratiebeding van toepassing is, akkoord dient te zijn gegaan met het beding. Dit kan expliciet, bijvoorbeeld door het exoneratiebeding in een overeenkomst op te nemen en die te ondertekenen. Iemand kan echter ook impliciet met een exoneratiebeding akkoord gaan. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een dienst waarop een exoneratiebeding van toepassing is.

De inhoud van het exoneratiebeding

Voor wat betreft de inhoud van het exoneratiebeding geldt dat deze niet in strijd mag zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Zo mag een exoneratiebeding geen aansprakelijkheid uitsluiten bij opzet of bewuste roekeloosheid. Ook dient de inhoud van een exoneratieclausule niet onredelijk en/of onbillijk te zijn. Of een exoneratiebeding onredelijk en/of onbillijk is, is afhankelijk van het oordeel van de rechter. Bij dit oordeel zijn er verschillende zaken van belang:

  • Staat het exoneratiebeding in de overeenkomst zelf, of in de algemene voorwaarden? Indien het exoneratiebeding in de algemene voorwaarden staat, dan is het beding sneller onredelijk. De overeenkomst zelf wordt immers uitvoeriger besproken dan de algemene voorwaarden.
  • Wie beroept zich op de onredelijkheid van de algemene voorwaarden? Een ondernemer die vaker te maken heeft met exoneratiebeding, of een particulier die nooit eerder met dergelijke bedingen heeft gewerkt?
  • In hoeverre wordt de aansprakelijkheid door het beding ingeperkt? Hoe meer de aansprakelijkheid wordt ingeperkt, des te groter de kans op onredelijkheid van het beding.
  • Hoe erg is degene die het exoneratiebeding inroept tekort geschoten in de van hem te verwachten zorg? Zo mag je van een advocaat verwachten dat hij geen termijn laat verlopen waardoor zijn cliënt te laat is met het indienen van stukken.

Heeft u vragen over het exoneratiebeding of het opstellen van contracten? De Rechtsspecialist helpt u graag verder.

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen