036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Wanneer bent u gebonden aan een cao?

December 2013 - Wanneer u een arbeidsovereenkomst sluit met een werkgever, dan is het de vraag of er een cao van toepassing is. Deze vraag is bijvoorbeeld van belang wanneer de cao gunstigere arbeidsvoorwaarden voorschrijft dan de arbeidsovereenkomst.

Wat is een cao?

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Dit is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers waarbij afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Het bijzondere aan een cao is dat het een overeenkomst is, die gesloten wordt tussen maar twee partijen, maar die doorwerkt in de arbeidsovereenkomst van vele individuele werknemers. Dit noemt men de normatieve werking van de cao. De afspraken in de cao zijn doorgaans gunstig voor de werknemer. Een cao mag nooit in strijd zijn met de wet. Er kan dus bijvoorbeeld geen loon worden overeengekomen dat lager is dan het wettelijk minimumloon.

Wanneer bent u gebonden aan een cao?

Er zijn verschillende manieren om gebonden te zijn aan een cao. De eerste en meest voor de hand liggende manier om gebonden te zijn bij een cao is het lidmaatschap van een vakbond.

Echter kunt u, ook als u als werknemer niet bent aangesloten bij een vakbond, een beroep doen op de cao. Voorwaarde hiervoor is dat uw werkgever wel aan de cao gebonden is. De wet schrijft namelijk voor dat de werkgever, die door een cao gebonden is, verplicht is haar bepalingen omtrent arbeidsvoorwaarden ook na te komen bij de arbeidsovereenkomsten die hij aangaat met werknemers die geen lid zijn van een vakbond. Deze bepaling zijn in het bijzonder van belang voor leden van vakbonden. Immers zouden werkgevers, als deze bepaling niet bestond, slechts nog niet-leden aannemen, aangezien de werkgever dan geen acht hoeft te slaan op de regels uit de cao. Hoewel hier op grond van de wet cao wel een verplichting toe bestaat, kan nakoming van gelijke behandeling van niet-leden niet voor de rechter niet worden afgedwongen.

Een derde manier om gebonden te raken aan een cao is middels een incorporatiebeding. Hiervan is sprake als een cao wordt vermeld in de arbeidsovereenkomst. Het incorporatiebeding is in de praktijk de belangrijkste oorzaak waardoor mensen gebonden zijn aan een cao. Slechts 21% van de werknemers is namelijk lid van een vakbond, maar 70% van de werknemers is door een werknemersorganisatie vertegenwoordigd.

Een vierde manier om gebonden te raken aan een cao is als de cao algemeen verbindend is verklaard. Partijen die een cao hebben gesloten, kunnen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vragen om die cao voor de hele bedrijfstak te laten gelden. Als dit verzoek positief wordt beantwoord, geldt de cao voor de hele bedrijfstak. Hierdoor zijn alle werkgevers binnen die bedrijfstak gehouden aan de cao te voldoen.

Heeft u een advocaat in het arbeidsrecht nodig? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen