036-2022047
info@rechtsspecialist.nl

Het Wob-verzoek

Vragen om specifieke documenten?

Wat is een Wob-onderzoek?

Op basis van de Wob, ofwel de Wet openbaarheid van bestuur, kunnen burgers informatie van de overheid opvragen. Zo heeft iedereen inzage in het handelen van de overheid en heeft iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan de democratie en aan besluitvorming. In beginsel is alle overheidsinformatie openbaar, maar in de Wob of in andere wetgeving, kan bepaald zijn dat bepaalde informatie niet geschikt is om openbaar te maken. Recentelijk was er bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: de Afdeling) een zaak over dit onderwerp aanhangig, welke hieronder door onze juristen zal worden besproken.

Dient de Wob-verzoeker te vragen om specifieke documenten

Wob-onderzoek

In een uitspraak van 15 juli 2015 is de Afdeling ingegaan op de klacht van een Wob-verzoeker, met betrekking tot de vraag of er voldoende documenten waren overgelegd in reactie op het Wob-verzoek. De Afdeling zet hierover uiteen dat het bestuursorgaan de informatie moet verzamelen en overhandigen die relevant is voor het door de Wob-verzoeker omschreven onderwerp. Een Wob-verzoeker hoeft dus niet om specifieke documenten te vragen, aldus de Afdeling.

Het bestuursorgaan in deze zaak, de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, had ook nog tegen het Wob-verzoek ingebracht dat openbaarmaking van sommige van de gevraagde stukken ervoor zou zorgen dat de betrokken deurwaarders onevenredig nadeel zouden lijden. De Wob-verzoeker had namelijk een toets- en beoordelingsverslag van de beroepsorganisatie opgevraagd. Aan dit argument gaat de Afdeling onder verwijzing naar de tekst van de Wob zelf voorbij: de maatstaf is uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische bestuursvoering. Na ook geconcludeerd te hebben dat er geen sprake is van concurrentiegevoelige bedrijfsinformatie en de onafhankelijkheid van de beoordeling niet onder de openbaarmaking zal lijden, draagt de Afdeling het bestuur van de beroepsorganisatie op een nieuw besluit op het Wob- verzoek te nemen.

Jurist Almere

Heeft u vragen over de Wet openbaarheid van bestuur ? Onze specialisten helpen u graag verder.

Een collega op het hoofd slaan met een stok, reden voor ontslag op staande voet?

Het Gerechtshof Den Haag heeft recentelijk uitspraak gedaan in een zaak waarin een werknemer op staande voet was ontslagen, omdat hij een collega met een stok te lijf was gegaan. De werknemer zei echter dat hij dit had gedaan uit zelfverdediging. Onderstaand wordt de uitspraak door een arbeidsrecht jurist van De Rechtsspecialist besproken.

Vereist voor ontslag op staande voet: een dringende reden

Een werkgever mag iemand alleen op staande voet ontslaan indien hier een dringende reden voor is. Een dringende reden kan een gedraging van de werknemer zijn waardoor van de werkgever niet meer kan worden verwacht dat hij de werknemer in dienst houdt. Op het eerste gezicht lijkt het slaan van een collega met een stok een geldige dringende reden, maar of deze dringende reden daadwerkelijk ontslag op staande voet rechtvaardigt, is afhankelijk van de exacte feiten en omstandigheden. Noodweer (zelfverdediging) zou dan ook een goede reden kunnen zijn om iemand toch in dienst te houden.

Wie moet bewijzen dat er sprake is van zelfverdediging?

Jurist Arbeidsrecht In deze zaak had de werkgever gezien dat de werknemer zijn collega met een stok op het hoofd sloeg. De werkgever vond dat dit, wat de aanleiding ook was, voldoende reden voor ontslag op staande voet opleverde. De werknemer stapte echter naar de rechter en stelde dat het ontslag op staande voet ongeldig was omdat hij handelde uit zelfverdediging. Omdat de werkgever niet kon bewijzen dat er geen sprake was van noodweer, oordeelde de kantonrechter dat het ontslag ongeldig (nietig) was.

Werkgever in hoger beroep

De werkgever was het niet eens met de uitspraak van de kantonrechter. De werkgever ging dan ook in hoger beroep en stelde dat degene die zich op een feit of recht beroept, dit feit of recht moet bewijzen. Met andere woorden: wie stelt, bewijst (neergelegd in artikel 150 van het Wetboek van Rechtsvordering). De werknemer doet een beroep op noodweer, dus de werknemer dient te bewijzen dat er sprake is van noodweer, aldus de werkgever.

Gerechtshof: Werkgever moet dringende reden voor ontslag aantonen

Het hof is het niet met de werkgever eens. Volgens het hof moet de werkgever bij een ontslag op staande voet bewijzen dat er sprake is van een dringende reden. De werkgever is dus degene die moet uitsluiten dat er sprake is van noodweer, want anders is er geen sprake van een geldige dringende reden, aldus het hof. Aangezien de werkgever niet kan bewijzen dat de werknemer niet uit noodweer handelde, kan er volgens het hof ook niet gezegd worden dat er een geldige reden voor het ontslag op staande voet was. Het hof oordeelt dan ook dat het ontslag op staande voet ongeldig is.

Jurist arbeidsrecht

Heeft u vragen over ontslag op staande voet of andere kwesties op het gebied van arbeidsrecht? Neem contact met ons op via ons contactformulier of 036-2022047. Onze juristen helpen u graag verder.

Bouwen op de grond van een ander, mag dat?

Het komt soms voor dat bouwwerken niet precies tot de erfgrens worden gebouwd, maar net eroverheen op de grond van de buurman (overbouw). A Is de buurman hiervoor geen toestemming heeft gegeven en hij het gebouw van zijn grond af wil, dan lijkt de oplossing simpel: afbreken. De wetgever heeft echter bepaald dat dit niet in alle gevallen redelijk is.

Misbruik van eigendomsrecht

Rechten bij Overbouw

Indien de eigenaar van de grond wil dat het gebouw verwijderd wordt, dan kan hij hiertoe een beroep doen op zijn eigendomsrecht en een vordering tot verwijdering van het gebouw instellen. Deze vordering kan door de persoon die over de erfgrens heen heeft gebouwd echter worden afgeweerd door een beroep te doen op misbruik van recht (zie artikel 3:13 BW). De eigenaar van de overbouw stelt dan dat de eigenaar van de grond misbruik maakt van zijn eigendomsrecht, door te vorderen dat de overbouw afgebroken moet worden. Dit verweer slaagt indien het belang van de eigenaar van de overbouw zoveel groter is dan het belang van de eigenaar van de grond, dat het niet redelijk zou zijn om hem te verplichten de overbouw af te breken. Als de overbouw mag blijven staan, dan kan de eigenaar van de grond overigens nog wel schadevergoeding vorderen.

Legaliseren van overbouw

Naast de mogelijkheid om een vordering tot verwijdering van overbouw af te weren, kent het wetboek ook een mogelijkheid om overbouw te legaliseren. Op deze mogelijkheid ziet artikel 5:54 BW. Indien de eigenaar van de overbouw onevenredig veel zwaarder benadeeld zou worden dan de eigenaar van de grond, kan de eigenaar van de overbouw te allen tijde vorderen dat hem (tegen betaling) een erfdienstbaarheid wordt verleend of, ter keuze van de eigenaar van de grond, een gedeelte van de grond wordt overgedragen.

Omdat het toetsingskader van beide artikelen niet identiek is, kan het zo zijn dat zowel een vordering tot legalisering van de overbouw, als een vordering tot verwijdering van de overbouw wordt afgewezen. Er ontstaat dan dus de situatie dat de overbouw mag blijven staan, terwijl deze niet legaal is.

Heeft u vragen over bouwen over de erfgrens? Onze specialisten helpen u graag verder.

Meer artikelen...

Tevreden klanten

"Ik heb nooit geweten dat deze service bestond en denk dat veel anderen dat ook niet weten. De service is zonder meer uitstekend te noemen. Geef het door aan anderen, want ook die kunnen er goed baat bij hebben."

J. van Veen, Zwolle.


"Ik werd eigenlijk direct geholpen en binnen 2 weken was mijn probleem opgelost! De persoonlijke aanpak, het betaalbare tarief en de betrouwbare werkwijze maken de rechtsspecialist geschikt voor iedereen die rechtshulp nodig heeft. Bedankt!"

A. van KerstenLaatste nieuws

Logo Rechtsspecialist - Advocaten en Juristen